Shqipëria i bashkohet Letrës së OSHC-ve drejtuar OKB-së për monitorimin e situatës të të drejtave të njeriut gjatë COVID

Shqipëria i bashkohet Letrës së OSHC-ve drejtuar OKB-së për monitorimin e situatës të të drejtave të njeriut gjatë COVID

Pandemia globale që përfshiu prej muajsh të gjithë botën, krijoi efektet e saj negative edhe në punën e të gjitha organizatave në mbrojtje të të drejtave të njeriut që operojnë kudo, përfshi edhe ato të OKB-së, të cilat merren me monitorimin e raportimit të situatës të të drejtave të njeriut në çdo vend të botës. Mbyllja e detyruar e shteteve, takimet e detyruara on-line dhe distancimi social, etj, krijuan mangësi dhe problematika në punën e përditshme edhe të organizatave të shoqërisë civile që punojnë për të drejtat e njeriut. Nisur nga kjo situatë, 523 organizata nënshkruese, mes tyre edhe CRCA/ECPAT Shqipëri, i kanë drejtuar nëpërmjet një letre të përbashkët Organizatës së Kombeve të Bashkuara (OKB-së) kërkesën e tyre për fuqizimin e monitorimit të  situatës së të drejtave të njeriut në botë, pasi COVID po përdoret në shumë vende si shkak për të kufizuar të drejtat e njeriut. 
 
Më poshtë gjeni të plotë në shqip letrën e nënshkruar nga OSHC-të. 
 

2 tetor 2020

 

Në vëmendje të Këshillit të të Drejtave të Njeriut dhe organeve të tij që merren me monitorimin e gjendjes dhe situatës të të drejtave të njeriut, të OKB-së.

 

Ne, nënshkruesit, organizata të shoqërisë civile, ju drejtohemi me këtë letër në lidhje me funksionimin e organeve të monitorimit të zbatimit të detyrimeve ndërkombëtare të të drejtave të njeriut, gjatë pandemisë COVID-19. Kjo pandemi ka pasur një ndikim joproporcional mbi punën e organeve setoruese të OKB-së, me shtyrjen, anulimin dhe zvogëlimin e pothuajse të gjitha seancave të planifikuara për vitin 2020. Që prej korrikut 2020, shumica e organeve monitoruese të të drejtave të njeriut janë takuar virtualisht dhe kanë kufizuar aktivitetet e tyre, që ishin planifikuar për të gjitha monitorimet që iu bëhen shteteve palë. Efektet e pandemisë janë përkeqësuar nga kriza financiare që po kalojnë OHCHR dhe OKB. Kjo është një situatë e pashembullt e cila kërkon përpjekje të jashtëzakonshme nga të gjithë palët e interesuara për ta kapërcyer atë.

Duke vlerësuar përpjekjet e rëndësishme të anëtarëve të organeve monitoruese dhe raportuese të të drejtave të njeriut për të vazhduar shumë aktivitete të tjera, ne mbetemi të shqetësuar se sfidat dhe kufizimet që janë evidentuaredhe nga Grupi i Punës së organeve të monitorimit dhe raportimit për të drejtat e njeriut për COVID-19, ende duhet të zbatohen.

Letra e 28 Gushtit e Komisionerit të Lartë për të Drejtat e Njeriut rekomandoi që të gjitha seancat deri në fund të vitit do të zhvillohen në internet, ndërsa disa do të anulohen. Megjithëse ne e kuptojmë që situata aktuale ka krijuar sfida të mëdha, ne shqetësohemi seriozisht nga rritja e numrit të punëve të papërfunduara dhe mbrojtjes për shkak të faktit se organet e monitorimit dhe raportimit për të drejtat e njeriut nuk po rishikojnë dhe marrin në shfqyrtim raportet e shteteve anëtare të OKB-së. Ne gjithashtu jemi të shqetësuar se ka mungesë qartësie se çfarë pune do të jenë ata në gjendje të kryejnë në muajt e ardhshëm.

Ne e nxisim Këshillin e të Drejtave të Njeriut dhe Sekretaritë e tyre të caktojnë rishikimet e Shteteve jo më vonë se 2021, dhe OHCHR të përcaktojë me përparësi burimet dhe mjetet për këtë. Ne rekomandojmë parashikimin e rreziqeve dhe skenarë të mundshëm me zbutje të qartë dhe plane të paparashikuara që janë publike dhe i komunikohen në mënyrë aktive shoqërisë civile. A duhet që pandemia të parandalojë më tej caktimin e seancave fizike të Këshillit të të Drejtave të Njeriut në 2021?!  Ne konsiderojmë se duhet të merret një qasje pragmatike e cila lejon rishikime online të Shteteve në një bazë të përkohshme dhe të jashtëzakonshme.

Duke mësuar nga përvojat e muajve të kaluar, Këshillit duhet të përcaktojnë kushtet për rishikimet në internet të Shtetit dhe të mbështeten nga OHCHR dhe departamentet e tjera të Kombeve të Bashkuara në përputhje me rrethanat për të lejuar rishikime të tilla të zhvillohen në internet ose në një mënyrë hibride. Për më tepër, transmetimi në internet është thelbësor në kontekstin specifik të seancave publike në internet dhe duhet të jetë i besueshëm.

Parashikueshmëria, transparenca, përfshirja dhe aksesueshmëria janë kushte thelbësore për të mundësuar pjesëmarrjen e plotë të shoqërisë civile dhe të gjithë aktorëve në punën e organeve të Traktatit, veçanërisht nëse organizohen rishikime në internet. Organizatat e shoqërisë civile kërkojnë paralajmërim paraprak për punën e ardhshme të Këshillit të të Drejtave të Njeriut për t'i lejuar ata të ndërmarrin monitorimin e të drejtave të njeriut, të përgatisin raporte alternative, njoftime plani dhe të mbledhin fonde për të ndërmarrë këtë punë. Përveç kësaj, caktimi i mjaftueshëm i kohës dhe kërkesat teknike, përfshirë aksesin për personat me aftësi të kufizuara duke u mbështetur në lexuesit e ekranit dhe gjuhën e shenjave, dhe disponueshmërinë e një audio me cilësi të mirë për përkthyesit, duhet të sigurohen për informime private në internet me anëtarët e organizatave të shoqërisë civile.

Duke pasur parasysh bollëkun e kufizimeve dhe shkeljeve të të drejtave të njeriut që vijnë nga përgjigjet ndaj pandemisë COVID-19, është thelbësore për mbajtësit e të drejtave , të cilët janë monitoruesit e vetëm të pavarur dhe ekspert të traktateve ligjërisht të detyrueshme për të drejtat e njeriut, të jenë në gjendje për të përmbushur mandatet e tyre dhe për të vlerësuar në mënyrë të pavarur pajtueshmërinë e shteteve. Në fakt, rëndësia e Këshillit të të Drejtave të Njeriut është në rrezik, nëse ata nuk janë në gjendje të vazhdojnë të kryejnë mandatin e tyre themelor në mes të një krize të të drejtave të njeriut. organeve të monitorimit dhe raportimit për të drejtat e njeriut

 

Sinqerisht juaji,

Donors and Partners

          

Web Design & Development by: WWW.FIT.AL