Anëtarësimi në organizatën lider në mbrojtje të viktimave të krimeve në Europë kërkon të sjellë standartet më të larta të BE-së edhe në Shqipëri

Anëtarësimi në organizatën lider në mbrojtje të viktimave të krimeve në Europë kërkon të sjellë standartet më të larta të BE-së edhe në Shqipëri

23 Prill, 2021 – Prej ditës së sotme, CRCA/ECPAT Shqipëri, është anëtare e organizatës më të madhe në Bashkimin Europian mbi mbrojtjen dhe avokimin për të drejtat e viktimave të krimeve. Victim Support Europe (VSE) ka si vizion të saj përfaqësimin e zërit të të gjithë viktimave të krimeve, duke garantuar që shtetet tregojnë mbështetje maksimale për çdo viktimë të krimit.

Në një postim të veçantë, VSE e ka uruar CRCA/ECPAT Shqipëri për anëtarësimin, duke paraqitur edhe një përshkrim të detajuar të punës dhe misionit të organizatës kryesore për të drejtat e fëmijëve dhe të të rinjve në Shqipëri.

Më poshtë do të gjeni të plotë letrën e mirëseardhjes drejtuar CRCA/ECPAT Shqipëri nga Victim Support Europe:

 

Mirësevini tek Anëtari ynë i Ri nga Shqipëria

Ne jemi të entuziazmuar që mirëpresim një anëtar të ri nga Shqipëria në familjen tonë për mbështetjen e viktimave - Qendra për të Drejtat e Fëmijëve në Shqipëri - CRCA.

23 Prill 2021 - Qendra për të Drejtat e Fëmijëve në Shqipëri - CRCA punon për të promovuar respektimin e të drejtave të fëmijëve dhe të rinjve, për t'i mbrojtur ata nga dhuna, abuzimi dhe shfrytëzimi, për të zhvilluar të drejtat e fëmijëve dhe të rinjve në Shqipëri dhe për të rritur pjesëmarrjen e fëmijëve dhe të rinjve në nivel kombëtar dhe lokal , përmes lobimit dhe avokimit, përmirësimit të politikave dhe legjislacionit; ndërtimi i kapaciteteve, informacioni dhe kërkimi, dhe krijimi i modeleve të mira të shërbimeve të kujdesit dhe mbrojtjes së fëmijëve.

CRCA promovon zbatimin e Konventës së KB për të Drejtat e Fëmijëve dhe të gjitha standardeve të tjera kombëtare dhe ndërkombëtare të të drejtave të njeriut.

Qendra për të Drejtat e Fëmijëve në Shqipëri - CRCA është një organizatë jo-qeveritare, jo-politike, jo-fetare dhe jofitimprurëse. Gjatë funksionimit të saj, CRCA promovon veçanërisht respektimin e të drejtave të fëmijëve, të rinjve, të drejtave të njeriut, grave dhe të drejtave të pakicave. Gjatë veprimtarisë së saj, CRCA promovon faktin se fëmija ka lindur si bartës i të drejtave dhe këto të drejta duhet të respektohen nga të gjithë. Një nga qëllimet kryesore të CRCA-së është pjesëmarrja e fëmijëve në të gjithë procesin e vendimmarrjes.

Gjatë punës së saj, CRCA është e ndaluar të promovojë intolerancë ose diskriminim ndaj fesë, origjinës etnike, paaftësisë, racës, ngjyrës, fesë, moshës, gjinisë dhe identitetit gjinor, orientimit seksual, paaftësisë, statusit shoqëror ose besimeve politike. Aktivitetet dhe vendimmarrja e CRCA janë të pavarura nga qeveria, institucionet qeveritare, organizatat, partitë ose partitë politike, feja, biznesi etj. CRCA mund të jetë pjesë e rrjeteve, aleancave ose organizatave brenda dhe jashtë vendit, të cilët promovojnë respektimin e të drejtave të fëmijëve , të rinjtë, të drejtat e njeriut, gratë, pakicat etj.

 

Ne shpresojmë të punojmë së bashku me ju, pasi vazhdojmë të zgjerojmë shtrirjen tonë globale për të forcuar të drejtat dhe shërbimet për të gjitha viktimat e krimit në Evropë dhe më gjerë.

 

Donors and Partners

          

Web Design & Development by: WWW.FIT.AL