Përpjekjet globale që duhet të ndërmerren për fëmijët e arrestuar!

Përpjekjet globale që duhet të ndërmerren për fëmijët e arrestuar!

Kombet e Bashkuara: Rreth 1.5 milion fëmijë arrestohen çdo vit

18 Tetor 2019 - Kombet e Bashkuara, duhet të  ndërmarrin hapa të menjëhershëm për të ulur në mënyrë dramatike numrin e fëmijëve të arrestuar dhe ndaluar,  bazuar kjo në një studim të ri global mbi fëmijët e privuar nga liria.

Manfred Nowak, një ekspert i pavarur i Kombeve të Bashkuara, paraqiti në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në Nju Jork në Studimin Global të UN për Fëmijët e privuar nga Liria, më 8 tetor 2019,se rreth 1.5 milion fëmijë arrestohen çdo vit.

"Fëmijët shpesh arrestohen në mënyrë të paligjshme, të panevojshme dhe me një kosto të lartë për shëndetin dhe të ardhmen e tyre," tha Alex Kamarotos, drejtori i Mbrojtjes për Fëmijët Ndërkombëtar dhe bashkë-kryetari i OJQ-së Paneli për Studimin Global mbi Fëmijët e privuar nga Liria, NGO Panel for the Global Study on Children Deprived of Liberty.  “Studimi Global duhet të shtyjë çdo vend që të miratojë politika dhe praktika të reja për të ulur në mënyrë dramatike numrin e fëmijëve që janë të mbyllur dhe ndaluar. "

Studimi ekzaminoi situatën e fëmijëve - nën moshën 18 vjeç - të arrestuar nën administrimin e drejtësisë, në paraburgimin e imigracionit, në jetimore dhe institucione të tjera, që jetonin në burg me kujdestarët e tyre të arrestuar në kontekstin e konfliktit të armatosur dhe sigurisë kombëtare. Vlerësimi i Studimit Global për të paktën 1.5 milion fëmijë të privuar nga liria, mund të jetë një vlerësim i konsiderueshëm, për shkak të mbledhjes dhe raportimit të pabarabartë të të dhënave.

Disa nga gjetjet kryesore të Studimit:

• Të paktën 410,000 fëmijë mbahen çdo vit në burgje, ku dhuna është "e përhapur". Shumë janë akuzuar për "vepra penale të statusit" që nuk janë vepra penale për të rriturit, përfshirë përjashtimin nga arsimi, mosbindje dhe përdorim alkooli nën moshë;

• Megjithëse ekspertët e Kombeve të Bashkuara kanë arritur në përfundimin se ndalimi i fëmijëve për arsye të lidhura me migracionin nuk mund të jetë kurrë në interesin më të mirë të një fëmije, të paktën 330,000 fëmijë në 77 vende mbahen në arrest emigracioni çdo vit;

• Ndërsa midis 430,000 dhe 680,000 fëmijë janë vendosur nga autoritetet gjyqësore në institucione që plotësojnë përkufizimin ligjor të privimit të lirisë, numri i përgjithshëm i fëmijëve në institucione vlerësohet në 3.5 deri 5.5 milion.

• Fëmijët me aftësi të kufizuara janë pak të përfaqësuar në paraburgim në kontekstin e administrimit të drejtësisë dhe institucioneve.

• Numri i fëmijëve të arrestuar në kontekstin e konfliktit të armatosur dhe sigurisë kombëtare është rritur ndjeshëm, i shtyrë nga masa agresive kundër-terrorizmit që mund të përfshijnë ndalimin dhe ndjekjen penale të fëmijëve për aktivitetin në internet, përfshirë postimet në Facebook dhe Twitter.

Studimi zbuloi se privimi i lirisë përkeqëson gjendjet ekzistuese shëndetësore te fëmijët dhe mund të shkaktojë ankthin, depresionin, mendimet e vetëvrasjeve dhe stresin post-traumatik. Ndryshimet e forta psikologjiike për fëmijët në paraburgim mund të rriten dhjetëfish gjatë paraburgimit, dhe paraburgimi lidhet edhe me vdekjen e parakohshme midis fëmijëve sapo ata lihen të lirë.

"Paraburgimi është thelbësisht i dëmshëm për fëmijët, megjithatë shumë vende e përdorin atë si përgjigjen e parë ndaj rrethanave të vështira, sesa të fundit", tha Jo Becker, drejtor për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve për Human Rights Watch.

Eksperti Nowak gjeti disa fusha të përparimit, duke përfshirë një ulje në disa vende të numrit të fëmijëve në përkujdesje institucionale ose të arrestuar në sistemin e drejtësisë penale. Të paktën 21 qeveri, kanë deklaruar se nuk i ndalojnë fëmijët për qëllime të lidhura me migracionin. Disa vende kanë miratuar protokolle zyrtare për të shmangur ndalimin e fëmijëve në kontekstin e konfliktit të armatosur. Grupet joqeveritare i nxitën të gjitha vendet të ekzaminojnë dhe përshtatin praktikat e mira të dokumentuara në studim.

Nowak rekomandoi që shtetet "më rigoroze" të zbatojnë Konventën për të Drejtat e Fëmijëve, e cila kërkon që heqja e lirisë të zbatohet vetëm si masë e zgjidhjes së fundit në raste të jashtëzakonshme. Ai u bëri thirrje vendeve që "të bëjnë të gjitha përpjekjet për të zvogëluar në mënyrë të konsiderueshme numrin e fëmijëve të mbajtur në vendet e ndalimit dhe për të parandaluar heqjen e lirisë para se të ndodhë, duke përfshirë adresimin e shkaqeve dhe rrugëve themelore që çojnë në privimin e lirisë në mënyrë sistematike."

Studimi u iniciua nga një rezolutë e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, e miratuar në dhjetor 2014. Gjetjet e saj bazohen në 12 konsultime rajonale dhe tematike, pyetsorë që kërkojnë të dhëna nga çdo shtet anëtar i UN, rishikime gjithëpërfshirëse të letërsisë mbi këtë temë, dhe kërkime shtesë nga grupe ekspertësh. Për më tepër, Studimi u këshillua me 274 fëmijë dhe të rritur - 204 meshkuj dhe 70 femra - midis moshës 10-25 vjeç, dhe pikëpamjet dhe perspektivat e tyre.

Paneli i Organizatave Joqeveritare për Studimin Global mbi Fëmijët e Privuar nga Liria është themeluar në vitin 2013 dhe përfshin 170 organizata joqeveritare lokale, kombëtare dhe ndërkombëtare në të gjithë botën, 170 local, national, and international non-governmental organizations worldwide. Në këtë Panel bën pjesë edhe Qendra për Mbrojtjen e të Drjetave të Fëmijëve, CRCA.  Paneli mori pjesë në studim dhe koordinoi përpjekjet e grupeve joqeveritare për të vazhduar me gjetjet e tij.

Anëtarët e Panelit të OJQ-ve u kërkuan qeverive të zbatojnë rekomandimet e Studimit Global. Këto përfshijnë mbledhjen e të dhënave të besueshme dhe sistematike për fëmijët e privuar nga liria, dhe krijimin e planeve kombëtare të veprimit që synojnë një ulje të përgjithshme të numrit të fëmijëve në paraburgim dhe / ose eliminimin e paraburgimit për fëmijët.

Studimi i plotë mund të gjendet në internet këtu: https://undocs.org/en/A/74/136

Prezantimi i ekspertit të pavarur të studimit para Komitetit të Tretë të Asamblesë së Përgjithshme të KB më 8 tetor gjendet: http://webtv.un.org/

Donors and Partners

          

Web Design & Development by: WWW.FIT.AL