Ky raport bazohet në vlerësimet e ofruara nga 38 anëtarë të organizatës Eurochild në 26 vende, përfshi edhe Shqipërinë. Ai ofron rekomandime për secilin vend se si të trajtohet, ndër të tjera, varfëria e fëmijëve dhe përjashtimi social, diskriminimi, shëndeti, siguria në internet dhe shërbimet e fëmijërisë së hershme.


Ai gjithashtu vlerëson nëse Planet Kombëtare të Veprimit të Garancisë së Fëmijëve përputhen me nevojat e vendeve, shkallën në të cilën Raporti dhe rekomandimet e Semestrit Evropian 2023 për vendin përputhen me përvojat e jetuara të fëmijëve nga perspektiva e shoqërisë civile dhe ofron një pasqyrë të vendeve në Prioritetet e anëtarësimit lidhur me çështjet më urgjente për fëmijët dhe përfshirjen e tyre në projektet e financuara nga BE. Viti i ardhshëm ofron një tjetër dritare të rëndësishme mundësish për të trajtuar pabarazitë në fëmijëri. Raporti ynë thekson prioritetet e ardhshme që vendimmarrësit e BE-së dhe qeveritë kombëtare mund të ndjekin për të adresuar nevojat e fëmijëve më të rrezikuar.


“Duke parë të dhënat më të fundit për varfërinë e fëmijëve, është pozitive që disa vende në të gjithë Evropën po reduktojnë numrin e fëmijëve që jetojnë në varfëri dhe përjashtim social. Megjithatë, për disa të tjerë, shifrat janë ende në rritje. Ekziston një nevojë e qartë që politikat dhe programet të bëjnë shumë më tepër për të siguruar që fëmijët të zhvillohen në potencialin e tyre të plotë. Anëtarët e Eurochild mund të jenë një partner kyç për të siguruar që të drejtat e fëmijëve mbrohen, respektohen dhe përmbushen në të gjithë Evropën” – H.E. Marie-Louise Coleiro Preca, Presidente e Eurochild


Rekomandimet tona:

  • Vendosini të drejtat e fëmijëve në qendër të axhendës politike
  • Investoni në mbledhjen efikase të të dhënave
  • Mbroni dhe mbështesni fëmijët e pambrojtur
  • Investoni në parandalimin
  • Promovoni mirëqenien e fëmijëve në internet dhe jashtë saj
  • Vendosni të drejtat e fëmijëve në qendër të Ciklit Semestral Evropian
  • Shikojini fëmijët si agjentë të ndryshimit për të drejtat e tyre

Lexoni raportin e plotë në Anglisht…


Detajet e Lajmit
November 21, 2023
400
Kategoria