Qeveria Shqiptare të marrë masa të menjëhershme për pajisjen me tekste falas të të gjithë fëmijëve në nevojë!

Qeveria Shqiptare të marrë masa të menjëhershme për pajisjen me tekste falas të të gjithë fëmijëve në nevojë!

Tiranë, 16 Shtator 2013 – Qendra për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve (CRCA) dhe Koalicioni për Arsimin e Fëmijëve ne Shqipëri (ACCE), janë shumë të shqetësuar nga të dhënat e fillimit të ditës së parë të shkollës, ku raportohet se fëmijët në nevojë që ndjekin arsimin parauniversitar, ende nuk janë pajisur me tekstet falas nga ana e shkollave dhe drejtorive Arsimore.

Pranë ALO 116 sot gjatë të gjithë ditës, prindër dhë fëmijë, nga minoriteti Rom dhe grupe të tjera në nevojë,  kanë raportuar mbi çështjen mungeses të  teksteve shkollore, të cilat kanë një ndikim të drejtëpërdrejtë në ndjekjen e arsimit nga fëmijët dhe ushtrimin e të drejtës së tyre universale për arsim.

CRCA dhe ACCE me anë të kësaj thirrje urgjente dhe publike, i kërkojmë Qeverisë së rë të Shqipërisë, dhe në mënyrë specifike Ministrisë së Arsimit dhe Ministrisë së Financave, që në funksion të mbarëvajtjes së vitit shkollor 2013-2014, të marrin masa të menjëherëshme për t’iu siguruar falas dhe në kohë reale tekstet për të gjithë fëmijët në nevojë dhe në pamundësi për t’i blerë ato, sipas kërkesave tëUdhëzimit të përbashkët të MF-së dhe MASH-it Nr. 32, datë 04.08.2011.

E drejta pӫr arsim nuk nӫnkupton vetӫm krijimin e mundӫsisӫ pӫr arsim falas, por edhe krijimin e kushteve tӫ nevojshme dhe tӫ domosdoshmӫ pӫr t’u arsimuar. Njӫ nga kӫto kushte ӫshtӫ edhe pajisja falas me libra, fletore dhe mjete mӫsimore e ҫdo fӫmije qӫ nuk ka mundӫsi qӫ t’i blerӫ ato. Mos përmbushja e këtij detyrimi është një shkelje e të drejtave të fëmijëve dhe nӫ kundӫrshtim tӫ hapur me Nenin 28 tӫ Konventӫs sӫ OKB-sӫ pӫr tӫ Drejtat e Fӫmijӫs.

Ne mendojmë se një ndër aktet e para publike të Qeverisë së re të Shqipërisë duhet të ishte dhënia e teksteve dhe mjeteve mësimore falas për të gjithë fëmijët në nevojë anembanë vendit, në mënyrë që ata të ushtrojnë të drejtën e tyre për arsim. Ne nxisim Ministrinë e Arsimit dhe Qeverinë, që këtë kërkesë ta bëjnë një realitet për të gjithë ata fëmijë që sot janë ulur në bankat e shkollës pa libra, fletore, bazë materiale apo edhe ҫanta dhe që presin që shteti i tyre të kujdeset edhe për ta.


Për më shumë, kontaktoni: znj. Erinda Ibrahimllari, Tel: 2242264 ext 45, E-mail: erinda.ibrahimllari@crca.al

Donors and Partners

          

Web Design & Development by: WWW.FIT.AL