• Raporto Online
  • Anetare e:

Zyra për Mbrojtjen Ligjore të Fëmijëve dhe të të Rinjve në Shqipëri (FLA), ofron:


  1. Këshillim dhe informim rreth bazës ligjore në fuqi;
  2. Mbrojtje dhe referim të çështjeve të diskriminimit për shkak të ngjyrës, moshës, gjinisë, orientimit seksual dhe identitetit gjinor, statusit social – ekonomik etj;
  3. Këshillim dhe trajtim të shkeljeve të të drejtave të fëmijëve / të rinjve nga veprimet e administratës publike;
  4. Avokatësi në lidhje me akte ligjore në konflikt me të drejtat e fëmijës / të të rinjve / me aktet ndërkombëtare etj;
  5. Ndihmë juridike për fëmijët dëshmitarë apo viktima të veprës penale;
  6. Këshillim, trajtim, referim të rasteve të fëmijëve dhe të rinjve në konflikt me ligjin
  7. Këshillim rreth rasteve të martesave të hershme të fëmijëve;