September 23, 2023
219
Kategoria e publikimeve

Ky raport përmban një analizë të të dhënave të mbledhura nga rastet e dhunës seksuale ndaj fëmijëve, të trajtuara në Barnahus Shqipëri. Ato korrespondojnë me një periudhë katër vjeçare të punës së Barnahus, që nga hapja e Qendrës në shtator të vitit 2019 e deri në rastin e fundit të trajtuar gjatë vitit 2023.