• Raporto Online
  • Anetare e:

Pavarësisht dënimit në rritje të dhunës nga komuniteti ndërkombëtar dhe përmirësimit të legjislacionit, politikave dhe rritjes së numrit të institucioneve, dhuna me bazë gjinore mbetet një realitet i ashpër në jetën e përditshme të shumë vajzave dhe grave të reja në Shqipëri. Ne në CRCA/ECPAT Shqipëri besojmë se dhuna ndaj vajzave dhe grave është një shkelje e rëndë e të drejtave të njeriut. PROGRAMI “Nxitja e barazisë gjinore për t’i dhënë fund dhunës ndaj vajzave dhe grave të reja në Shqipëri” është ndërtuar bazuar në qasjen e të drejtave të njeriut, ofrimin e modelit professional të reagimit ndaj dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje ndaj vajzave e grave të reja. Me një shtrirje gjeografike në 12 qarqet e Shqipërisë, ky Program ofron:
  • Mbështetje të drejtpërdrejtë me shërbime të specializuara sociale dhe ligjore për vajzat dhe gratë e reja viktima të çdo forme të dhunës;
  • Forcimi i Kapaciteteve për Mekanizmat e referimit të dhunës në familje, njësitë e mbrojtjes së fëmijëve në nivel lokal dhe çdo institucioni publik në vend.
  • Zhvillimi i modeleve të reja të shërbimeve, në fokus krijimin e Modelit të Kujdesit dhe Fuqizimit të Familjes;
  • Zhvillimin e fushatave ndërgjegjësuese në komunitet dhe në shkolla, për të rritur ndërgjegjësimin e vajzave dhe grave për të raportuar dhunën me bazë gjinore.