Kaukusi i Parlamentarëve për të Drejtat e Fëmijëve

Kaukusi i Parlamentarëve për të Drejtat e Fëmijëve

GRUPI PARLAMENTAR MIQTË E FËMIJËVE

Kuvendi i Shqipërisë, në bashkëpunim UNICEF dhe CRCA Shqipëri, me mbështetjen e Bashkimit Europian,  gjatë vitit 2013 punuan së bashku me një grup deputetësh, për të ngritur atë që në shumë parlamente në botë njihet si Kaukus (Parliamentary Caucus) Parlamentar për të Drejtat e Fëmijëve. Në Shqipëri, ky grup është vendosur të quhet: Grupi Parlamentar MIQTË E FËMIJËVE (GPMF).

Ngritja e GPMF bazohet në eksperiencat më të mira të parlamenteve në Botë, ku deputetët, i përkushtohen kauzës së mbrojtjes të të drejtave të fëmijëve dhe të adoleshentëve, duke ndërmarrë një sërë   nismash, që fuqizojnë zërin e fëmijëve në organin më të lartë ligjvënës, siç është Parlamenti. Në vendet e tjera, Kaukuset kanë sjellë ndryshime madhore në jetën e fëmijëve dhe të rinjve, duke u bërë një zë i fuqishëm i mbrojtjes dhe avancimit të të drejtave të fëmijëve dhe të njeriut.

GPMF përbëhet nga përafërsisht 20 deputetë, burra dhe gra, të përkushtuar ndër vite në avancimin e të drejtave të njeriut, të fëmijëve, të grave etj, gjë që e bën punën e Grupit, sa të larmishëm aq edhe mbështetës në drejtim të vështrimit të të drejtave të fëmijëve nga këndvështrime dhe eksperienca të ndryshme profesionale, duke propozuar edhe zgjidhje shumëdisiplinare të ligjvënësve.

Roli i tij shtrihet në këto aspekte:

  • Ndërmarrja e nismave legjislative të përbashkëta me shoqërinë civile, por edhe të deputetëve të veçantë, për mbrojtjen  e fëmijëve;
  • Organizimin e seancave dëgjimore me përfaqësues të Qeverisë dhe OJF-ve për të mbledhur informacion mbi situatën e fëmijëve;
  • Monitorimi i progresit të Shqipërisë në lidhje me zbatimin e instumentave ndërkombëtarë për të drejtat e fëmijës dhe në mënyrë të veçantë të Aquis të Bashkimit Europian;
  • Sjellja në vëmendjen e Kuvendit të Shqipërisë dhe deputetëve të saj të raporteve dhe të dhënave që flasim për ndikimin dhe pasojat e dhunës, shfrytëzimit, neglizhimit dhe abuzimit kundër fëmijëve;
  • Alokimi i burimeve financiare të mjaftueshme për promovimin dhe mbështetjen e shërbimeve për fëmijët, në nivel vendor dhe kombëtar.

Anëtarët e GPMF janë zëri i ndërgjegjësimit për mbrojtjen dhe respektimin e fëmijëve dhe të të drejtave të tyre në Kuvendin e Shqipërisë. 

Donors and Partners

          

Web Design & Development by: WWW.FIT.AL