CRCA/ECPAT Shqipëri kërkoi sot zyrtarisht, në Seancën e posaçme degjimore të Komisionit të Shëndetësisë dhe Çështjeve sociale të Kuvendit të Shqipërisë, përmirësime të menjëhershme ligjore në Kodin Penal dhe Ligjin për të Drejtat e Fëmijës për mbrojtjen e fëmijëve nga dhuna seksuale!

Tiranë, 15 Qershor 2022 – CRCA/ECPAT Shqipëri bëri publike sot nëmëngjës propozimet e saj ligjore për njëmbrojtje mëtë mirëtëfëmijëve nga dhuna dhe shfrytëzimi seksual. Propozimet konsistojnënëdy momente kyçe: rritjen e moshës minimale tëhyrjes nëmarrëdhënie seksuale tëfëmijëve dhe ndryshimin e përcaktimit tëdhunës seksuale nëKodin Penal, qëkonsideron dhunëseksuale vetëm kur personi ështëpërdhunuar. Kërkesat u bënëpublike nëseancën e posaçme dëgjimore tëorganizuar sot nëKuvendin e Shqipërisënga Komisionin i Punës, Shëndetësisëdhe Çështjeve Sociale.
Vëzhgimi statistikor i CRCA/ECPAT Shqipëri mbi krimet seksuale gjatë12 viteve tëfundit, tregoi se thuajse 80 përqind e krimeve seksuale tëraportuara nëvend kryen ndaj njëpersoni nën 18 vjeç dhe thuajse 60 përqind e tyre ndaj njënjëfëmije nën moshën 14 vjeç. Ky ështënjëtregues se grabitqarët seksuale prej kohësh kanëvendosur nëqendër tëkrimeve tëtyre fëmijët dhe adoleshentët, për shkak se ligji nuk I mbron ata mjaftueshëm.
Drejtori i CRCA/ECPAT Shqipëri, Altin Hazizaj, në fjalën e tij përpara Komisionit, tha: “Fëmijët kanë nevojë për më shumë mbrojtje, siguri dhe kujdes në jetën e tyre, përfshi këtu një mbrojtje më të mirë nga dhuna dhe shfrytëzimi seksual i të rriturve. Legjislacioni shqiptar duhet të jetë në përputhje me Konventën e Lanzarote të Këshillit të Europës dhe direktivat e Bashkimit European për mbrojtjen e fëmijëve nga çdo formë e dhunës seksuale”.
Kodi Penal në nenin 100 të tij përcakton moshën 14 vjeç si moshën minimale në të cilën një fëmijëmund të hyjë në marrëdhënie seksuale me dëshirën e tij, ndërkohëqëpjesa mëe madhe e vendeve nënivel global dhe nëEuropëpërcaktojnëmoshën 16 vjëç si moshëminimale, për tëkrijuar mëshumëmbrojtje për fëmijët dhe hyrjes sëtyre nëmarrëdhënie seksuale mëdëshirë.
 
Për më tepër informacion, kontaktoni në:
CRCA/ECPAT Shqipëri
E-mail: crca@crca.al


Deetajet e Lajmit
June 15, 2022
42
Kategoria