THIRRJE PËR EKSPERT PËR DREJTËSINË PËR TË MITUR

THIRRJE PËR EKSPERT PËR DREJTËSINË PËR TË MITUR

PËR HARTIMIN E MANUALIT TË TRAINIMIT “REHABILITIMI DHE RIINTEGRIMI I FËMIJËVE DHE TË RINJVE NË KONFLIKT ME LIGJIN” PËR PROFESIONISTËT E ADMINISTRATËS PUBLIKE QË PUNOJNË NË FUSHËN E DREJTËSISË PËR TË MITUR NË SHQIPËRI

 

POZICIONI:                     Ekspert/e 

 

KONTRAKTUES:            CRCA/ECPAT Shqipëri 

 

KOHËZGJATJA:              14 ditë pune (brenda 3 muajve)  

 

 

CRCA/ECPAT Shqipëri është një organizatë joqeveritarejopolitike dhe jofitimprurëse,cila punon për  promovuar respektimin e  drejtave  fëmijëve dhe  rinjvepër t’i mbrojtur ata nga dhunaabuzimi dhe shfrytëzimipër  zhvilluar  drejtat e fëmijëve dhe   rinjve  Shqipëri dhe për  rritur pjesëmarrjen e tyre  nivelin kombëtar dhe lokalnëpërmjet lobimit dhe avokatësisëpërmirësimit  politikave dhe legjislacionitngritjes  kapaciteteveinformimit dhe hulumtimitsi dhe krijimit  modeleve  mira  shërbimeve për kujdesin dhe mbrojtjen e fëmijëve dhe   rinjve. 

 

Prej muajit Shtator 2020,CRCA/ECPAT Shqipëri është duke zbatuar nismën “Shpresë për fëmijët dhe  rinjtë  konflikt me ligjin  mbështetet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga TLAS  partneritet me Fondacionin Qendra Europiane  Shqipëri 

 

Nisma ka si qëllim  promovojë shërbime alternative sociale dhe institucionale  dobi   miturve  konflikt me ligjin  cilët janë dënuar me burgim me synim mbështetjen dhe zhvillimin pozitiv  tyresi dhe për  rritur funksionalitetin e drejtësisë për  mitur dhe sistemin e mirëqenies  fëmijëve  TiranëElbasan dhe Korçë 

 

Për këtë qëllim është parashikuar hartimi i një Manuali Trainimi për Rehabilitimin dhe Riintegrimin e Fëmijëve dhe  Rinjve  Konflikt me Ligjin për profesionistët e Administratës Publike  punojnë  fushën e Drejtësisë për  Mitur  Shqipëri dhe  këtë kuadër kërkohet  punësohën 2 ekspertë  cilët do  punojnë për hartimin e manualit për periudhën kohore 3 muaj. 

 

KRITERET 

Eksperti aplikon duhet  përmbushë këto kritere: 

 1.  ketë përfunduar studimet pas-Universitare për Drejtësi, Shkenca Sociale apo dege të përafërta me to;

 1.  ketë  paktën 5 vite punë dhe eksperiencë  fushë, preferohet  fushën e Drejtësisë për  Mitur; 

 1. Të ketë ekperiencë në përgatitjen e manualeve dhe organizimin e trainimeve në fushën e drejtësisë për të mitur / të të drejtave të fëmijëvebazuar në standartet e OKB-së për të miturit që iu është hequr liria; 

 1.  mos jetë dënuar  parë për vepra penale ndaj fëmijëve / të rinjve. 

 

DETYRAT E EKSPERTIT 

 1.  përgatisë strukturën e Manualin e Trainimit për Rehabilitimin dhe Riintegrimin e Fëmijëve dhe  Rinjve  Konflikt me Ligjin për profesionistët e Administratës Publike  punojnë  fushën e Drejtësisë për  Mitur  Shqipëri; 

 1. Të marr miratimin e CRCA/ECPAT Shqipëri mbi strukturën dhe përmbajtjen e parashikuar; 

 1. Të prezantojë për konsultim draftin e parë të manualit të trainimit; 

 1. Të rishikojë manualin në bazë të rekomandimeve të CRCA/ECPAT Shqipëritë përgatisë dhe paraqesë për miratim draftin final të Manualit; 

 1.  finalizojë Manualin e Trainimit dhe dorëzojë në CRCA/ECPAT Shqipëri. 

 

DOKUMENTACIONI I APLIKIMIT PËR EKSPERTËT 

(Sigurohuni  këto dokumenta  dërgohen me email ( një dokument  vetëm): 

 1. Letër e shprehjes se interest për Aplikim për Ekspert CRCA/ECPAT Shqipëri; 

 1. Oferta Financiare e firmosur; 

 1. Kopje skanuara  Diplomave Universitare; 

 1. Kopje e CV- sipas formatit të EU; 

 1. Një listë me lidhje elektronike të botimeve dhe publikimeve të ekspertit; 

 1. Dëshmi Penaliteti(që merret online pranë e-Albania). 

 

AFATI I DORËZIMIT TË DOKUMENTEVE (VETËM ME EMAIL!) 

Afati përfundimtar për dorëzimin e aplikimeve është data 31 Mars 2021. Dorëzimi i aplikimeve duhet  bëhet me email  adresëncrca@crca.al  

 

DEKLARATA E MUNDËSIVE TË BARABARTA DHE KONFLIKTIT TË INTERESIT 

CRCA/ECPAT Shqipëri bën  pamundurën për  eleminuar konfliktet e interesit ndërmjet anëtarëve  stafit  sajaplikuesëve për punësim dhe/ose ekspertëve që kontraktohenPër këtë qëllimçdo aplikant është i detyruar  njoftojë CRCA/ECPAT Shqipëri nëse ekziston një konflikt i tillë  e-mail  shoqëron dokumentacionin e aplikimitMosnjoftimi mund  përbëjë shkak për skualifikim.  

 

CRCA/ECPAT Shqipëri është një organizatë  garanton mundësi  barabarta për këdo mënyrë  posaçme ne nxisim gratë dhe vajzatpjestarët e komuniteteve Rome, Egjyptiane, LGBTI etj,   aplikojnë për thirrjet për punësim ose ekspertë që CRCA/ECPAT Shqipëri lançon. 

 

PYETJE DHE KONTAKTE 

Për çdo pyetje  mund  keni ju lutem kontaktoni  adresën e e-mail: crca@crca.al 

 

Donors and Partners

          

Web Design & Development by: WWW.FIT.AL