CRCA/ECPAT Albania i bashkohet thirrjes që OKB-ja të jetë një agjensi e çliruar nga dhuna ndaj grave e vajzave

CRCA/ECPAT Albania i bashkohet thirrjes që OKB-ja të jetë një agjensi e çliruar nga dhuna ndaj grave e vajzave

Tiranë, 1 Shtator 2021 – CRCA/ECPAT Shqipëri ka  nënshkruar sot thirrjen më të fundit drejtuar Organizatës së Kombeve të Bashkuarambi hapësirën që kjo agjensi ndwrshtetwrore duhet të krijojë për tu çliruar nga të gjitha format e dhunës me bazë gjinore 

 

Women’s Major Group të OKB- sëkanë nisur një thirrjesë cilës po i bashkohen në të gjitha vendet e botës shumë organizataaktorëve të angazhuar me OKB-nëpalëve të tjera të interest dhe grupeve të mëdha në këtë agjensiThirrja u krijua pas rastit të rëndë të dhunës që një zyrtar i OKB-së (Munir Akram), ushtroi ndaj një gruajei cili i shpëtoi përgjegjësisë së tij duke përdorur imunitetin diplomatik 

 

Në thirrjen e tyreato kërkojnë nga OKB-ja, forcimin e proceseve dhe protokollit të brendshëm për  siguruar mënyrën e shmangies së çdo historie  dhunësngacmimit ose dhunës ndaj grave që bazohen  gjinidhe këta individë të mos kenë mundë si që të emërohen më në poste të tjera. 

 

 mënyrë  veçantëmekanizma  më të rreptë  shqyrtimit të rasteve dhe ankesave duhet  përdoren për  gjitha emërimet e OKB -dhe ajo duhet  vlerësojë tërësisht prejardhjen e një kandidati para se  caktohet  një post. Për  tepërnëse vlerësimi zbulon çështje  pazgjidhura  këtë drejtimduhet bërë çdo përpjekje për  sjellë zgjidhje  çështjes  përputhje  plotë me një kornizë   drejtave  njeriut dhe  gjithë iigjin  fuqiNëse kandidati mbështetet  imunitetin diplomatik për t'iu shmangur përgjegjësisë për sjellje  dhunshmekjo duhet  shihet si një flamur i kuq për  qenë i papërshtatshëm për detyrë. 

 

Grupi i Grave në OKB, kërkon që të gjitha Agjensitë e Kombeve të Bashkuaratë punojnë për të sjellë këto ndryshimebrenda vetë institucioneve, si edhe më gjerë. OKB -ja duhet  praktikojë atë  predikonNdryshimi duhet  fillojë nga brenda. 

 

Gratë në letrën e tyre kanë kërkuar që OKB  demonstrojnë angazhimin e tyre  fortë kundër dhunës me bazë gjinore dhe  mbështesin kërkesat e lëvizjeve feministe dhe   drejtave  grave  Pakistan. Ato i janë drejtuar me këtë thirrje edhe Sekretarit  Përgjithshëm, Antonio Gutierresqë  marrë masat e nevojshme për  siguruar  Kombet e Bashkuara janë të çliruar nga  gjitha llojet e dhunës ndaj graveOKB -ja duhet  qëndrojë pranë angazhimeve  saj për barazi gjinore drejtat e njeriut dhe llogaridhënien 

 

Në thirrjen e tyre, gratë në OKBnxisin gjithashtu UN Women dhe Shërbimin e Protokollit dhe Ndërlidhjes   jenë sa më vigjilentë për këtë çështje  mënyrë   të nxjerrin përpara përgjegjësisë çdo person që ushtron dhunë me bazë gjinore brenda OKB- 

 

Nëse dëshironi t’i bashkoheni thirrjesklikoni në këtë lidhje: bit.ly/GBV-UN 

Donors and Partners

          

Web Design & Development by: WWW.FIT.AL