NGO Database

NGO Database

Search the table:  
Institucioni/Organizata Adresa e email-it
CRCA Shqiperi info@crca.al;
ALO 116 alo116@alo116.al;
Unicef tirana@unicef.org;
Save the Children info.albania@savethechildren.org; 
World Vision Brikena_Zogaj@wvi.org;
Terre des hommes sendrine.constant@tdh.ch;
Fshati SOS leonardguni@soskd.org.al;
Instituti per Studime Sociale mirela.muca@gmail.com;
Klinika Bethany milikadhamo@gmail.com;
Bashkia Tirane alma_marku@yahoo.com;
Partnere per Femijet ijones_ppf@yahoo.co.uk;
ARSIS arsistirana.coordinator@gmail.com;
ISOP mdragoti@gmail.com;
Komiteti Shqiptar I Helsinkit v.mecaj@ahc.org.al;
BKTF danjelashkalla@bktf-coalition.org;
SHOQATA E PERSONAVE QE JETOJNE ME HIV/AIDS -PLWHA  hoxhajolimbi@gmail.com;
Komiteti Shqiptar I Helsinkit e.papavangjeli@ahc.org.al;
Fondacioni i Zgjidhjes se Konflikteve dhe Mosmarreveshjeve gjoka@albaniaonline.net;
ADRA elidon@adraalbania.org;
AGJENSIA KOMBETARE E SHOQERISE SE INFORMACIONIT info@akshi.gov.al;
Aleanca e Femijeve albchildnet@albmail.com;
ALTERNATIVA PROFESIONALE alternativa-direc@abissnet.com.al;
AMARO DROM amarodrom@albaniaonline.net;
ALBANIAN COMMUNITY ASSIST holta.koci@gmail.com; 
BALKAN SUNFLOWERS ALBANIA bsfalbania@albaniaonline.com;
CANGO  bsamara@cangoalbania.org;
TLAS rbozo@tlas.org.al;
CARITAS caritasalbania@caritas.icc-al.org;
Qendra e Studimeve Ekonomike dhe Sociale cess@albnet.net;
European Movement in Albania     info@em-al.org;

FEMIJET E BOTES TE DREJTAT E NJERIUT fbsh_dn@yahoo.com;
FONDACIONI PER TE DREJTAT E PAAFTESISE -ADRF adrf@icc.al.eu.org;
FONDACIONI-SOROS  info@osfa.soros.al
FONDACIONI SHQIPTAR "NDIHME PER FEMIJET" npfbr@albmail.com;
FORUMI I PAVARUR I GRUAS SHQIPTARE fpgsh@albnet.net; 
FORUMI I PAVARUR I GRUAS ELBASAN  une_gruaja@yahoo.com;
FORUMI SHQIPTAR SOCIAL EKONOMIK  info@aset-al.org;
FEDERATA E SINDIKATAVE TE ARSIMIT SHQIPERI - FSASH fsash@icc-al.org;
GRUPI SHQ. PER TE DREJTAT E NJERIUT info@ahrg.org;
Grupi Rinor i te Drejtave te Njeriut amanda-male@hotmail.com;
HANDICAP INTERNATIONAL  hisoc@icc-al.org ;
INSTITUTI I  POLITIKAVE TE APLIKUARA GENDER   mfishka@icc-al.org;
INSTITUTI EUROPIAN I TIRANES - IET onorato@iet-eit.org;
KLINIKA LIGJORE PER TE MITUR   legalclinic@albaniaonline.net;
KOMITETI SHQIPTAR I HELSINKIT office@ahc.org.al;
KVINNA TILL KVINNA ktkalbania@albmail.com;
KRYQI I KUQ/ZYRA QENDRORE kksh@albaniaonline.net;
LEVIZJA MJAFT info@mjaft.org; 
PARTNERET SHQIPERI partners@partnersalbania.org;
Q. NE DOBI TE GRUAS SHQIPTARE uaw@icc-al.org;
Q. PER TE DREJTAT E NJERIUT kozara@achr.org;
Q. SHQ. E REHABILITIMIT TE TRAUMES DHE TORTURES arct@albmail.com;
Q. PER NISMA LIGJORE DHE QYTETARE  avokatore@albmail.com;
 Q. E ALEANCES GJINORE PER ZHVILLIM  info@women-center.tirana.al;
Q. E KESHILLIMIT PER GRATE DHE VAJZAT qkgv@albnet.net;
Q. PER GRATE DHE FEMIJET KOMBINAT mondaprifti@albmail.com;
Q. DITORE "SHTEPIA E KUQE" trajani@abissnet.com.al;
Q. REZIDENCIALE EDEN chf@albnet.net;
Q. PER ZHVILLIMIN E HABITATIT coplan@albnet.net;
QENDRA "VATRA"  VLORE qvatra@icc-al.org;
QENDRA PER KERKIM DHE ZHVILLIM qkzhtir@icc-al.org;
QENDRA "TE DREJTAT E NJERIUT NE DEMOKRACI"   aprroni@yahoo.com;
RROMANI BAXT ALBANIA - R.B.A.  afurtuna@albaniaonline.net;
SHOQATA "UNE GRUAJA" POGRADEC une_gruaja@yahoo.com;
SHOQATA E GRAVE PROFESIONISTE DHE AFARISTE TE SHQIPERISE - SHGPA fluturxhabija@yahoo.com;
SHOQATA E GRAVE "REFLEKSIONE" monikakocaqi@refleksione.org
SHOQATA KOMBETARE E JETIMEVE TE SHQIPERISE  kadrialia@yahoo.com;
SHOQATA NE NDIHME TE FEMIJEVE JETIME  hajriehasanaj@yahoo.com
SHOQATA FAMILJA SHQIPTARE NE INTEGRIM tepelengenci@yahoo.com ;
SHOQATA NDIHMONI JETEN ndihmonijeten@interalb.net 
SHQ. KRISTIANE E GRAVE SHQIPTARE ywca@abissnet.com.al;
SHOQATA KOMBETARE "EDUKIM PER JETEN"-SHKEJ secretary@shkej.org; shkej@albmail.com;
SHOQATA SHPRESA PER TE ARDHMEN SHKODER hopeff@hotmail.com;    hopeff-1@yahoo.com;
SHOQATA E GRAVE ME PROBLEME SOCIALE DURRES qendraekeshillimit@yahoo.com;
SHOQATA E RROMEVE "RROMANO KHAM" xheladintaco@yahoo.com;
SHOQATA E RROMEVE PER INTEGRIM DHE KUNDER TRAFIKIMIT TE FEMIJEVE integrrom@albmail.com;
SHOQATA ALTERNATIVA adri@albnet.net
SHOQATA E BASHKIVE TE SHQIPERISE aam@albmail.com;
SHOQATA E KOMUNAVE TE SHQIPERISE aac@abcom.al
SHOQATA MEDPAK medpak@albmail.com
SHOQATA "TJETER VIZION" tjetervizion@gmail.com
SHOQATA KOMBETARE PER INTEGRIMIN E GRUAS SHQIPTARE  igsh2008@mail.org;
SHOQATA "DIMENSION HUMAN" SHKODER dimensionhuman@hotmail.com
VIS - TIRANA  vistirana@albaniaonline.net
WORLD VISION ALBANIA tirana@wvi.org
RRJETI I GRAVE "BARAZI NE VENDIMMARRJE" rrjeti_grave@gmail.com
ZYRA PER MBROJTJEN E QYTETAREVE -CAO  leginet@albaniaonline.net;
Q. PER ZHVILLIMIN E HABITATIT coplan@albnet.net;
QENDRA "VATRA"  VLORE qvatra@icc-al.org;
RROMANI BAXT ALBANIA  afurtuna@albaniaonline.net
Vodafone Foundation Albania albi.greva@vodafone.com;

Donors and Partners

          

Web Design & Development by: WWW.FIT.AL